Kampioenschappen 2015

Kampioenschap PV Ons Genoegen – 2015

Categorie
Link Hok
Naam
Link Duif
Naam
Vitesse
Eindstand
 Hok A. Kanters  Duif A. Kanters
Midfond
Eindstand
 Hok J. van Brenkelen  Duif J. van Brenkelen
Eendaagse fond
Eindstand
 Hok P. Nous  Duif P. Nous
Meerdaagse fond
Eindstand
Hok R. van Beers Duif R. van Beers
Jong
Eindstand
 Hok J. van Brenkelen  Duif J.P.M. Kokke
Natour oud
Eindstand
Hok D. Meyer Duif D. Meyer
Natour jong
Eindstand
Hok D. Meyer Duif D. Meyer
Generaal
Eindstand
Hok J. van Brenkelen Duif J. van Brenkelen
Schenker – Koper competitie
Eindstand
Koper Mevr. vd Luytgaarden Schenker
J. van Brenkelen

Duifkampioenschap vereniging – Midfond & Generaal – 2015

NL-13-3326569

13-3326569

Kampioenschap CC De Westhoek 70 – 2015

– Vitesse: 45e
 – Midfond: 18e
– Eendaagse Fond: 26e
– Vitesse Jong: 20e
– Natour: 13e
– Generaal: 16e (44vl., 127 liefhebbers, 2084 duiven)
– 1e  getekende “W.Aarts Trofee”: 10e (44 vl., 127 liefhebbers, 487duiven)

Duifkampioenschap CC De Westhoek 70 -2015

 – Midfond: 38e (7 vl., 112 liefhebbers, 1073 duiven) – NL13-3326569
– Eendaagse Fond:  34e (4 vl., 87 liefhebbers, 412 duiven) – NL14-1173135
– Natour: 36e (9 vl., 68 liefhebbers, 370 duiven) – NL13-3326569
– Natour: 49e (9 vl., 68 liefhebbers, 370 duiven) – NL14-1173135